เกี่ยวกับโครงการ

“หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว”
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหาตาม
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
เพื่อให้วัยรุ่นรับรู้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา
หรืออาชีวศึกษา เป็นทีม 3 คนขึ้นไป

ผลงาน-การตัดสิน

คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที
โดยส่งผลงานมาที่ตู้ ปณ.5 ปณฝ.ศึกษาธิการ 10304

การตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และยอด View

เงินรางวัล พร้อมโล่ห์-เกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท, รางวัลชมเชย 5,000 บาท (3 รางวัล)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Inbox Facebook fanpage: www.facebook.com/shortfilmlonglove
หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561